Skip to content
[전곡]
2017.02.22 18:55

[전곡] Noname - Telefone

조회 수 986 추천 수 7 댓글 6

?Who's 매생이

profile
 'zhhhhhhhhhhhhzzsssss======sssssszzzhhhhhhhhDhhhhh=   
  -hhhhhhhhhhhhhzssss==++++++=====sszzhhhhhhhhDhhhhhs.   
  (hhhhhhhhhhhhzzss===+++++++=====ssszhhhhhhhhDhhhhhh'   
  (hhhhhhhhhhhhzzs====+++<<+++====ssszhhhhhhhhDDhhhhh-   
  (hhhDhhhDDDhhhzzss==+++++++====ssszzhhDDhhDDDDDhhhh~   
  (hhhDhDDDDDhhhzss==++++<<+=====sszzzhhDhhhDDDDDhhhh(   
  (hhhDDDDDhhhhhzss==++<<<<+++===sszzhhhDDhhDhDDDDhhh<   
  (hhDDDDDDhhhhzzs==++<<<<<<+++===sszhhhDDDDDDDDDhhhh<   
  <hhhDDDDDhhhhzzs=+++<<<(<<<+++===sszhhhhhDDDDDDhhhD+   
  <hhhDDDDDDhhzzs==+++<<<<<<<<<++==sszzzhhDDDDDDDhhhD+   
  <hhhDDDhhhhzzss===+<<<<<<<<<<<++==ssszzhhDDDDDhhhhD+   
  <hhhhhhhzzzs===++++<<(<<((((<<<+++===sszzhhhhhhhhhD+   
  +hhhhhhzzsss======++<<<<<<<<+++==++====sszhhhhDhhhD+   
  <hhhhhhhzzzss===s==++<<<<+++=======sszsszhhhhhhhhhh+   
  <hhhhDBBDDDDDhhhzsss=++++=====szzhhDDDDhhDDDDhhhhhh<   
  <hhhhDBDDBBBBDBDDhzzs====ssssszhDBBBDDDDDDDDBDhhhhD<   
  (hhhDBBDDhhhhhhhhhhzsszsszzzzzhhhDDDhhhzhDDDDDhhhhD<   
  ~hhDDDDDhzzzhhhhhDhhhhzzzzzhhhDDDDhzzhhhhhhDDDhhDhh<~-  
  ~hhhDDDhDDDhz==zhDDDDDzs==szhDDDhzzsszzDDDhDDDhhhhDDhh( 
 .<shDhhDDDDDhhDDhDDhhDhDz=+=szhhhhzhBhDBDhDDDDDDDDhDhDhhz 
 +hhhDhDDDDDBBhDBDD==hzhhzs+=zzhzhz<<DBBhzBBDDhhhhDDhDhhBz' 
 +hhhhDDDDDBBBzzDDh=ssszhhs=szhhhs=sszhDzhDBBDhhhhDDhhhDhz~ 
 +DhhDhhzhhDDhhzz=====shhhssszhhhs=s=sssszzhDhhhhhDDDhDhzs( 
 +hhDDDhhzhhDhhzzzzsszhhhhzzzhhhhzssszszzzhhzzzhhhDDhhhhzs+ 
.+zhDDhhzzszhhhhhhzsshhhhzzzhzhhhhzssszhhhhhzszzhhDDDhhzzs< 
.+zhDDhzzzsssssszsszzhhhhzzzzzhhhhhzzsszzssssszzhhDDDhhszs( 
 <zhDDhzzsssssszzzzzhhhhzzzzzzhhzzhzhzzssssssszzhhhDDhhs=z( 
 <zhDDhhzsssssssss==zhhzzzzzzzzzzzhss=sssssssszzhhhDDDh=+z( 
.+hhDhhhzssss===+<<=zzhhzzssszzhzzzz=<<<+===ssszzhhDDhhssh< 
.shhDhhzsss==++<(<+zzzhzzsssszzzzzzhs+<(<<++==sszhhDDhDhhh( 
'zhhDhhzss=++<((<==zzzzzzs=+szzzzszzs=++<<<++==szhhhDhDhhh( 
'zhhhhhhzs=++<<+===zsszzz=(~<=zzzsszz===+<<++==szhhhDDDzhh~ 
.zhhhhhhzs===+==ssszs=szs=+++=ss==szhzzzs=+++==szhhhDDDhhz' 
 =hhhhDhhzss==szhhzhhzssss===ssszzhDhzszhs===sszhhhhhDDDh< 
 (DhhhhhhzzssshDhhhDBBBDhs==sshDBBBDhzszzhzssszzhhDhhDDhh' 
 (hhDDDhhhzssDDzzhhhDBBNNBBDDBBBBBDDhzzzzDhzszhhDhDDDhDhs. 
 ~hhDDDDhhzzDhhzhDDBBNNBBDBDBBDBNNNBBBDhzzhDhzhhhDDDhhhs-  
 =DDDDDhhzDhzhDBNBNNNNBBBBDDBBBBBBBNNBNBDhDDzzhDDDDhD=.  
 (DDDDDDhzhhhDBBBDhDhhhzszzzssszhDDDDDBBBDhhhzhDDhDhD+   
 -DhDhDhhshzDBDDzhhzzss==+<++==ssszzzhzhDDhhhzhDDhhhD<   
 'hDhhDDhsszhDDhhhzzzzssss==ssszzzhhhhhDhDzhszhDhhhhD~   
 .hhhhhhhs=zhhhBBBBDhDhzzsszzzzzhDDDBBBDzzzz=zhhhhhhD-   
  shhhhDhz=szzzhBBh=<+<<~<=+((<~==++Dhhhzzzs=zhhhhhhh'   
  (Dhhhhhhsszzzzzh+~----''--'----~+zzhzzzsssszhhzhhDs   
  'hhhhhhhssszhzhz=(~(---'-''-~<szhhhhzzzzs=shhhhhhD+   
  =Dhhhhhzssszhhhhzss<<~-~~~+szzhzhhhzzsssszhhhhhhD~   
  ~hhhhhhhzsszhhhhhzzss=<<=ssssszhhhhzszzsshhhhzhDz.   
  .zhhhhhhhssshhhhzzzs==+++++++=zzzzhzsssszhhhhhhD+    
   (Dhhhhhhzsszhhzzzs==+<<<<<+=sszzzzzzsszzhhhhhhz.    
   .zhhhhhhzsszhhzzzs==++++++==sszzzzzzsszzhhhhhD(    

Comment '6'
 • profile
  title: MF DOOMJack White 2017.02.22 18:57
  정말 좋은 앨범이죠^^
 • profile
  title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨 2017.02.22 18:57
  퍄...허슬러시네요
  전곡 해석은 스웩
 • profile
  title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이 2017.02.22 19:00
  이게 글들이 게시판이 옮겨지면 링크를 다시 붙여야하는건가요??
 • profile
  title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨 2017.02.22 19:03
  ㄴㄴ 저 링크 누르면 옮겨진 곳에서 열림
  지금 링크 설정만 제대로 했으면 남은건 LE스탭분들의 몫
 • profile
  title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이 2017.02.22 19:06
  퍄... 경험에서 우러나온 답변 알려주셔서 감사합니다
  고마워요 도넛맨!
 • profile
  title: Thomas Bangalter김밥말이124 2017.02.22 19:38
  캬~ 스웩!


List of Articles
번호 카테고리 제목 조회 글쓴이
[전곡] [전곡] Drake - More Life : A Playlist By October Firm 7 14147 title: [회원구입불가]seoluca
[전곡] [전곡] Daniel Caesar - Pilgrim's Paradise 1 1354 title: [회원구입불가]Jamiroquai
[전곡] [전곡] PARTYNEXTDOOR - PNDCOLOURS 3 1963 title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨
[공지] [공지] Lyrics 게시판 이용 관련 공지사항 (2016.4) 1 79443 title: [회원구입불가]HiphopLE
10471 영어 Oxxxymiron - Судьба моралиста 192 title: Dev침략자
10470 영어 Oxxxymiron - В бульбуляторе 173 title: Dev침략자
10469 영어 Gabriel Garzón Montano- Crawl 227 title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨
10468 영어 Gabriel Garzón Montano- Long Ears 1 185 title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨
10467 영어 Hopsin - All Your Fault 838 title: [회원구입불가]KanchO
10466 영어 A Tribe Called Quest - Movin Backwards 659 title: [회원구입불가]KanchO
10465 영어 Gabriel Garzón Montano- Fruitflies 3 291 title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨
10464 영어 Gabriel Garzón Montano- Sour Mango 3 338 title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨
» [전곡] [전곡] Noname - Telefone 6 986 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10462 영어 Noname - Shadow Man (feat. Saba, Smino & Phoelix) 4 332 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10461 영어 Noname - Bye Bye Baby 241 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10460 영어 Noname - Forever (feat. Ravyn Lenae & Joseph Chilliams) 2 250 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10459 영어 Migos - Call Casting 1117 title: [회원구입불가]KanchO
10458 영어 Gabriel garzón montano- Trial 1 275 title: [일반] 털ㄴ업 (1)도넛맨
10457 영어 Lil Durk - They Forgot 579 title: [회원구입불가]KanchO
10456 영어 Noname - Casket Pretty 7 513 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10455 영어 Noname - Freedom Interlude 1 235 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10454 영어 Noname - Reality Check (feat. Eryn Allen Kane & Akenya) 200 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10453 영어 Noname - All I Need (feat. Xavier Omar) 216 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10452 영어 Noname - Diddy Bop (feat. Raury & Cam O'bi) 215 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10451 영어 Noname - Sunny Duet (feat. theMIND) 1 297 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10450 영어 Noname - Yesterday 14 1922 title: [이벤트] Kendrick Lamar (WC Month)매생이
10449 영어 Oxxxymiron - Вечный жид 13 448 title: Dev침략자
10448 일본어 Simon (Feat. IO & Rykey) - Eyes 809 title: [회원구입불가]soulitude
10447 영어 Oxxxymiron - Цифры и цвета 2 257 title: Dev침략자
10446 영어 Stormzy - Big For Your Boots 884 title: [회원구입불가]KanchO
10445 M/V John Legend - Love Me Now 2 1352 title: [회원구입불가]MHY
10444 [전곡] [전곡] Erykah Badu - But You Caint Use My Phone 5 2806 title: [회원구입불가]seoluca
10443 영어 Erykah Badu - Phone Down 1 903 title: [회원구입불가]seoluca
10442 영어 Erykah Badu - U Use To Call Me 734 title: [회원구입불가]seoluca
10441 영어 Erykah Badu - Mr. Telephone Man 650 title: [회원구입불가]seoluca
10440 영어 Erykah Badu - U Don't Have To Call 522 title: [회원구입불가]seoluca
10439 영어 Erykah Bad - Medley: What's Yo Phone Number / Telephone (Ghost Of Screw Mix 480 title: [회원구입불가]seoluca
10438 영어 Erykah Badu - Dial'Afreaq 388 title: [회원구입불가]seoluca
10437 영어 Erykah Badu - I'll Call U Back 509 title: [회원구입불가]seoluca
10436 영어 Oxxxymiron - Привет со дна 8 787 title: Dev침략자
10435 영어 Ace Hood - 4th Quarter 1 302 The Prhyme
10434 [전곡] [전곡] Ace Hood - Starvation 5 7 1556 The Prhyme
10433 영어 Ace Hood - Category 5 (Intro) 1 268 The Prhyme
10432 영어 Ace Hood - Black (Skit) 1 194 The Prhyme
목록
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 264 Next ›
/ 264

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5